Alikhan Bokeikhan University

доктор PhD, ст.преподаватель кафедры УПД

Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальности Юриспруденция, квалификация – юрист, год окончания 2009 г.     

Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет квалификация - 6N0301-Юриспруденция с академической степенью магистра, год окончания 2011 г.

Образование (ВУЗ, наименование специальности, квалификация, год окончания)

Alikhan Bokeikhan University – Присуждена ученая степень доктора философии (PhD) по специальности 6D030100 –Юриспруденция, 23 августа 2022 года (приказ № 371)

Ученая степень, ученое звание (шифр специальности, год присвоения)

Область научного исследования

Уголовное право, криминалистика.

Список основных публикаций

Newborn child murder by mothers: Criminal and forensic issues, Medicine and Law Volume 40: 4 issues will appear in 2021, 497 - 518 pp. ISSN 07231393 – 1,3 п.л.

Жаңа туған баланың анасы тарапынан өлтіруіне қатысты қылмыстық жауапкершіліктің даму тарихы, «Құқық қорғаау органдары академиясының жаршысы» ғылыми журналы №1 (27) 2023 Қосшы 2023 – 0,6 п.л.

Ақпараттану және байланыс саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы күрестегі халықаралық ынтымақтастық, «Құқық қорғаау органдары академиясының жаршысы» ғылыми журналы №2 (28) 2023 Қосшы 2023 – 0,4 п.л.

Криминалистика: оқу құралы, AlikhanBokeikhanUniversity. Абай облысы Семей қаласы. Семей: «Zhardem»республикалық баспа компаниясы, - 2022 жыл. – 7,5 п.л.

Перечень основных преподаваемых дисциплин

ҚР ішкі істер органдарының әкімшілік тәжірбиесі

ҚР қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)